Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie (IROP)

SOŠ drevárska vo Zvolene, ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre drevársku a nábytkársku výrobu, získala v roku 2022 NFP z operačného programu IROP vo výške 1.147.972,89 EUR (vrátane 5% spoluúčasti zriaďovateľa školy-BBSK).

V rámci projektu „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“ škola zrealizuje obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odbornú prax a odborný výcvik (nákup a inštaláciu CNC zariadenia, drevoobrábacích strojov) a s tým súvisiace stavebné úpravy (rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia) v školských dielňach. V budove školy v rámci rekonštrukcie vnútorných priestorov vybuduje moderné laboratórium elektrotechniky a laboratórium materiálov. Realizácia projektu sa uskutoční od 9/2022 do 11/2023.

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program. Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja. Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Články