Riaditeľ školy zverejní výsledkovú listinu prijímacích skúšok v termíne 17. mája 2024  na www.sosdrev.sk Informácia o prijatí uchádzača v zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonný zástupca – rodič písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 22. mája 2024

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,  informácie ohľadne prijímacieho konania budú priebežne zverejňované aj cez EduPage.

Potrebné dokumenty

Výsledkové listiny