Fínsko - Mobilita - Nové zručnosti pre vzájomnú prax (2016 - 2018)

Charakteristika projektu

Projekt „Nové zručnosti pre vzájomnú prax“ je spolufinancovaný EÚ prostredníctvom programu Erasmus plus.

Projekt je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy študentov a zamestnancov OVP  a rozvoj odborných zručností študentov a učiteľov školy. Trvanie projektu je 24 mesiacov od 1.8.2016-31.7.2018.

V októbri 2016 sa počas trojdňovej stáže učitelia oboznámia s fungovaním  vyučovania odborných predmetov a jazykov Salpaus Further Education – v  škole s drevárskym zameraním vo fínskom meste Lahti. Cieľom stáže je pomôcť našej škole zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu a zároveň vybudovať strategické partnerstvo so školou Salpaus, ktorá má dlhoročnú tradíciu v odbornom  vzdelávaní s drevárskym zameraním. 

V dvoch následných mobilitách v r. 2016-2018 budú študenti našej školy počas dvojtýždenných stáží v Salpaus Further Education v Lahti programovať CNC stroje a pracovať na týchto strojoch.

Študenti získajú cenné zručnosti, odbornú prípravu v škole s bohatou tradíciu s prácou na CNC strojoch a svetom práce, prehĺbia sa medzinárodné vzťahy a rozšíria si komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Získané zručnosti študenti využijú pri svojom následnom štúdiu na našej škole, pri pokračovaní na vysokých školách a svojom budúcom povolaní.

Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA102-022189
Názov projektu: Nové zručnosti pre vzájomnú prax
Inštitúcia: Stredná odborná škola drevárska Zvolen
Adresa: Lučenecká cesta 2193/17, 96001, Zvolen
Grant: 29 366,- EUR
Stav: Schválený

 

Koordinátorka projektu: Mgr. Božidara Bobeničová

Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016

Do galérie Projekt Erasmus plus – Nové zručnosti pre vzájomnú prax – Mobilita 28.11.2016 – 9.12.2016 boli pridané fotografie.

Projekt Erasmus plus: Nové zručnosti pre vzájomnú prax, do ktorého je naša škola zapojená, pokračoval druhou mobilitou, výmenným pobytom našich študentov vo Fínsku.

Počas dvojtýždňovej mobility vo fínskom meste Lahti, šiesti študenti našej školy (odbory drevár, technik drevostavieb a stolár) praxovali v strednej škole Salpaus Further Education. Odborná  prax bola zameraná na programovanie CNC strojov a vlastnú prácu na CNC strojoch.

Celá dvojtýždňová prax bola rozdelená do 4 častí:

príprava materiálu – rezanie, hobľovanie, lepenie škárovky na výrobky, výroba preglejky

programovanie pracovného postupu opracovania výrobkov v Biesse editore

základné  kroky  programovania

programovanie opracovania krájacej dosky v CNC

návrh motívu a programovanie opracovania a frézovania nástenných hodín v CNC

návrh motívu a programovanie opracovania menovky z preglejovanej dosky v CNC

práca na troj a štvorosom CNC stroji – výroba naprogramovaných výrobkov na CNC stroji

povrchová úprava výrobkov – voskovanie, olejovanie, lakovanie

Pracovná doba počas celej stáže bola od 8,15 do 15,00.

V popoludňajších hodinách a cez víkendy sa študenti zúčastnili poznávania Lahti, športových aktivít v zimnom športovom areáli, výletu do Tallinu a Helsínk.

Fínsky partner pre nás zorganizoval fínsky večer so saunou, kúpaním sa v zamrznutom jazere, fínskym občerstvením a hrami. Bola to veľmi príjemná skúsenosť a možnosť spoznať život a kultúru Fínov. Naši študenti si pre fínskych partnerov pripravili prezentácie v anglickom jazyku o našej škole a o Zvolene, aby partnerom bližšie predstavili školu, učebne, dielne a zároveň aj naše mesto a jeho kultúrne a historické pamiatky, nakoľko fínsky partner zo Salpaus príde na výmenný pobyt do našej školy v marci 2017.

Celá mobilita bola pre študentov školy po odbornej stránke veľkým prínosom a poskytla im cenné skúsenosti, ktoré využijú v svojom súčasnom štúdiu aj v praxi. Každý študent po ukončení stáže získal dokument Europass mobilita a certifikát o absolvovaní mobility v Salpaus. Stáž im zároveň otvorila nové možnosti pri pokračovaní na vysokých školách,  v svojom budúcom povolaní, v  zamestnaní sa na Slovensku, prípadne v zahraničí.

Naši študenti mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, pretože komunikačným jazykom stáže bol anglický jazyk.  Pobyt v partnerskej škole si vyžadoval okrem zvládnutia bežných komunikačných situácií aj používanie odbornej slovnej zásoby.

Mgr. Božidara Bobeničová

Erasmus + motivational workshop

Do galérie Erasmus + motivational workshop boli pridané fotografie.

It was the 3rd workshop in Sopron. We met with Hungarian, Finish and Slovak students and we done some tests on wood. We were divided to three teams. The teams name were spruce, larch and pine. I worked in spruce time. Every team got treated and untreated samples and we made destructive and non-destructive tests. We watched presentation about tests and we learned something news about theory, measurement etc.

Non- destruction testing is a young method. NDT is the process of inspecting, testing, or evaluating materials, components, or differences in characteristics without destroyingwood materials. Non-destructive test has two types.

The first is generation impulses in the wood where sound-waves cause atoms to vibrate in the direction of generated sound. The first step we measured every dimensions of samples. We gave samples on small sponge on left side, right side and middle and we hitted special stick with gum to wood and we are hearted sounds by microphone which notice results.

We used some equations for models of elasticity and we generated data.

The second type is different because wood put between ultrasonic sensors. The ultrasonic sensors generates electrical impulses and it analysing data.We used FAKOPP Ultrasonic timer, ultrasonicgel, calliper, and scale for testing.

We done two destruction tests bending and screw withdrawal. We used Instron testing machine for tension, calliper and scale for bending test. We measured dimensions samples and we wrote dimension on special software and we put wood into the Instron testing machine and it started pushed on the wooden surface while the samples broke down. We compared and generation results between each other.

We used Instron testing machine for tension, calliper, and scale for screw withdrawal tests.

We drilled screw on wood surface and after we putted samples into the machine. It broken specimens were removed from the testing machine. Finally results were analysed and calculated by computer.

When we done every testes we went to trips on Wednesday. We visited miner museum in Sopron where we saw connection between Sopron and Banska Štiavnica in Slovakia. We was on Fire tower where it was beautiful view on all town.

We went Pan-European-Picnic too. It is places located on Austrian-Hungarian border near Sopron. It is the memory on the Revolutions of 1989 leading to the lifting of the Iron Curtain and the reunification of Germany.

After we visited VELUX company where we saw work procession and we learned how a window doing. I think it was the best experience because some information I used on technology test. The VELUX company is one of the big company which doing intelligence, wooden windows with good quality. We visited IKEA company of industry we saw technologies which used IKEA for work procession. And the end we went to crazy man castles. It was building from middle ages. It was magic place with bat.

It was reset day and next day was very hard for everyone because we make final report. I described bending destruction test and help with wrote all spruce report.

 The Friday was finally day, we presentation own results and we discussion about it. And the end we watched presentation about next final Finish workshop in Lachti.

A. Martikánová

Motivational Workshop 2, projekt ERASMUS+

Do galérie Erazmus boli pridané fotografie.

Druhý workshop projektu Motivational Workshops, do ktorého je zapojená naša škola cez projekty Erasmus, sa konal vo Zvolene na Technickej univerzite v termíne od 11.5.-15.5.2015. Zúčastnili sa ho 4 študenti našej školy – Damián Cehlárik, Simona Hanesová, Adela Martikánová a Dominika Štompfová s pani prof. Bobeničovou.

Prvý deň workshopu sme v dopoludňajších hodinách mali úvod do celého projektu. Bola nám predstavená Fínska časť projektu a jednotliví lektori nás uviedli do problematiky každého projektu. Rozdelili sme sa na medzinárodné tímy podľa rôznych druhov dreva, ktoré sme mali počas celého workshopu testovať.Našou úlohou bolo porovnať modifikované drevo z projektu z Fínska a drevo bez modifikácie. Po obede sme navštívili prvé laboratórium. Skúmali sme v ňom povrch vzoriek rôznych druhov dreva. Robili sme to pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré tvorila ihlička s diamantovým hrotom, ktorá zapisovala výsledky v jednotlivých krivkách. Výsledky sme si zapísali.

Druhý deň workshopu sme robili skúšky. Prvou bolo skúšanie pevnosti dreva pomocou Jankovej metódy, ktorá pozostávala zo zariadenia, ktoré zatláčalo určitou silou na vzorku pomocou piestu s určeným priemerom. Výsledky sme si zapísali. Ešte stále v doobedňajších hodinách sme skúmali pevnosť lepidiel na vzorke borovicového dreva. Hľadali sme rozdiely v správaní sa PVAC lepidla so vzorkou mokrého a suchého modifikovaného a mokrého a suchého nemodifikovaného dreva. Po obede sme robili Xenotest, ktorý skúmal zmenu farieb dreva. Všetky výsledky sme zapísali. Toto bol posledný test.

Tretí deň projektu sme dostali priestor na písanie záverečných správ o našich výskumoch. Mali sme prednášku o racionálnom prezentovaní vedeckých poznatkov a prezentáciu o lepidlách. V neskorších hodinách sme sa vydali na exkurziu do Lesnícko-drevárskeho múzea vo Zvolene a do Slovenskej národnej galérie na Zvolenský zámok.

Predposledný deň workshopu sme navštívili podnik Bučina, kde sme videli, ako sa vyrába drevotriesková doska. Mali sme možnosť navštíviť interaktívnu jaskyňu na univerzite. Poobede sme navštívili drevený kostolík v Hronseku.

Posledný, záverečný deň sme sa venovali prezentovaniu svojich projektov. Myslím, že projekty zožali úspech a boli pre nás užitočnou skúsenosťou pre budúcu prax v drevárskom priemysle. Získali sme predstavu o vedeckej práci v tejto sfére. Bolo to zaujímavé, a ak by som mal možnosť, určite by som sa niečoho takého zúčastnil znova.

Damián Cehlárik

Foto: Adela Martikánová

Motivational workshops for vocational students to continue studies into higher level (Motivation)

Do galérie ERASMUS – Fínsko boli pridané fotografie.

Trvanie projektu: 1.9. 2014- 31.8. 2016

Typ spolupráce: Strategické partnerstvá  KA2

Číslo zmuvy:  2014-1-FI01-KA202-000771  

Projekt je zameraný na rozvoj a spoluprácu stredných odborných škôl drevárskych a univerzít s technickým ( drevárskym) zameraním v zahraničí a na Slovensku. Študenti stredných škôl získajú nové poznatky v oblasti spracovania dreva a drevárskych technológií a v rámci medzinárodnej spolupráce si zlepšia svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku.  

Projekt pozostáva zo 4 workshopov počas 2 rokov, kedy študenti na jednotlivých workshopoch pracujú v medzinárodných tímoch v laboratóriách zúčastnených univerzít vo Fínsku, Maďarsku a na Slovensku, navštívia drevárske firmy a významné drevárske spoločnosti v zahraničí. Workshopy projektu sú zamerané na podporu medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce,  rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy. Okrem motivačného a zážitkového účelu je cieľom tohto projektu vytvoriť partnerstvo pre dlhodobú spoluprácu medzi odbornými školami a vysokými školami v medzinárodnom meradle. Spoločná práca na projektoch v oblasti drevospracujúceho priemyslu je veľmi žiadaná, nakoľko drevospracujúci priemysel pôsobí na medzinárodnej úrovni.

Semináre sú zároveň zamerané na podporu výchovy k podnikaniu, rozvoju zamestnateľnosti a zakladaniu nových podnikov, cieľom je podporiť záujem študentov o budúce vzdelávanie a profesijnú dráhu jednotlivca v súlade s ich osobným a profesionálnym rozvojom.

Hlavný koordinátor projektu: Lahti, Universty of Applied Sciences

Účastníci projektu: SOŠ drevárska Zvolen

Technická univerzita Zvolen

SOŠ drevárska Spiššká Nová Ves

Západomaďarská univerzita, Sopron, Maďarsko

Koordinátor projektu za SOŠ drevársku Zvolen: Mgr. B. Bobeničová

Prvý workshop sa uskutoční v Lahti, Fínsko, od 25.1.-31.1.2015

Zúčastnení žiaci: Marek Nociar IV. A, Jana Grnáčová III.D, Jakub Sonta II.D

Pedagogický dozor: Mgr. B. Bobeničová

PROGRAM

Nedeľa  25.januára: 

 • Príchod a ubytovanie

Pondelok: 26.januára:

 • 9,00-11,30 Otvorenie rokovania s raňajkami
 •  Vitajte v Lahti,
 • Úvod, týždenný program
 • Usporiadanie
 • 11,30 – 12,30 Obed
 • 12,30-16,00 Úvodná prednáška
 • Úvod do práce v laboratóriu
 • Teória (materiál, sušenie, tvarovanie, lisovanie)
 • Pokyny na laboratórne práce v utorok

Utorok 27. januára:

 • 8,30-9,00 Raňajky
 • 9,00-11,30 Laboratórne práce (Tím 1, Tím 2, Tím 3)
 • 11,30 – 12,30 Obed
 • 12.30 – ( tímová práca vo firmách v Pre Puu, Sibeliustalo)
 • 16.00 Laboratórne práce 

Streda 28.januára:

 • 8,30-9,00 Raňajky
 • 9,00-11,30 návštevy drevárskych spoločností (Isku, UPM, Energon Oy)
 • 11,30 – 12,30 Obed
 • 12,30-16,00 návštevy drevárskych spoločností (Koskisen Oy, Versowood Oy, drevená konštrukcia)
 • 19.00 – Večera pre učiteľov

Štvrtok 29. januára:

 • 8,30-9,00 Raňajky
 • 9,00-11,30 Laboratórne práce
 • 11.30 -12,30 Obed
 • 12.30- 15.00 Laboratórne práce (Tímová práca vo firmách Pre Puu, Sibeliustalo)
 • 15,00-19,00 Večerný program organizovaný študentmi LUAS 

Piatok 30. januára:

 • 8,30-9,00 Raňajky
 • 9,00-11,30 Záverečné zasadnutie
 • Zhrnutie týždňa
 • Výsledky
 • Výzvy
 • 11,30 – 12,30 Obed
 • 12,30-13,00 workshop 

Sobota 31. januára:

 • Odchod domov