Španielsko - Nové zručnosti pre vzájomnú prax (2019-2020)

Cieľová skupina

DREVÁRSKY MAGAZÍN – o učiteľoch v Tarragone

„Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020“

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060560
Začiatok projektu: 1.12.2019
Koniec projektu: 30.11.2020

Cieľová skupina

Stáž učiteľov: Job-Shadowing
Do projektu pre učiteľov sa zapoja 4 vyučujúci:
vedenie a management (1 vyučujúci)
technológia a konštrukcie (1 vyučujúci)
majster odborného výcviku (1 vyučujúci)
školský koordinátor projektov a učiteľ jazykov (1 vyučujúci)

Stáž žiakov v OVP

Účastníkmi projektu bude 7 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba.
Odbornej stáže sa zúčastnia:
Žiaci 3. ročníka:
študijného odboru technik drevostavieb (3 žiaci)
študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo (1 žiak)
žiaci 2. ročníka:
študijného odboru technik drevostavieb (2 žiaci)
učňovského odboru stolárstvo ( 1 žiak)

Projektu sa zúčastnia žiaci podľa vopred stanovených kritérií:
– odborné a praktické vedomosti a zručnosti, prospech z odb. predmetov
– odborné znalosti anglického jazyka na úrovni B1
– dobrý prospech a správanie
– zapájanie sa žiakov do mimoškolských aktivít
– vypracovanie životopisu Europass a motivačného listu v anglickom jazyku
– vyplnenie prihlášky

Charakteristika projektu

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu poskytuje grant pre inštitúciu
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen

na projekt:

„Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020“

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060560
Začiatok projektu: 1.12.2019
Koniec projektu: 30.11.2020 – projekt je predĺžený z dôvodu koronavírusovej pandémie do 31.08.2022
Maximálna výška grantu: 19 854 EUR

Charakteristika projektu:
Cieľom tohto projektu je zvyšovanie kvality poskytovania odborného vzdelávania a prípravy, poznávanie nových metód získavania vedomostí a zručností žiakov, internacionalizácia školy a zdokonalenie komunikačných a jazykových zručností žiakov v anglickom jazyku v nasledovných oblastiach:

1. poznávať nové technológie
2. naučiť sa pracovať s modernými technológiami,
3. absolvovať prax v zahraničí na profesionálnych CNC strojoch
4. poznať výrobu jednoduchých tesárskych a drevených konštrukcií na CNC
5. rozvoj zručností žiakov, príprava žiakov pre budúce zamestnanie v rámci EU
6. zdokonaliť komunikačné a jazykové zručnosti žiakov v anglickom jazyku
7. osvojiť si odbornú angličtinu z oblasti drevospracujúceho priemyslu

Projekt bude uskutočnený v 2 etapách:

(2. úprava termínov vzhľadom na pandémiu covid-19 a s ohľadom na bezpečnosť vycestovania)

1. Stáž učiteľov: Job-Shadowing – 4 učitelia

Tarragona, Institut Pere Martell,  18.10.2021 -22.10.2021

2. Odborná stáž žiakov v OVP – 7 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba 

Tarragona, Institut Pere Martell, predbežne: jar 2022

Ciele stáže učiteľov, job-shadowing:
A) rozšíriť manažérske kompetencie: spoznanie odborného školstva v zahraničí, organizáciu školy,
spôsob a fungovanie duálneho vzdelávania v OVP
B) rozšíriť kompetencie odborných zamestnancov a učiteľa cudzích jazykov v OVP
C) vybudovanie partnerských vzťahov v zahraničných školách na medzinárodnej úrovni, ktoré prispejú
k prenosu informácií a skúseností z jednej krajiny do druhej.

Ciele stáže žiakov v OVP:
1. Rozšírenie už získaných odborných vedomostí a pracovných zručností práce na CNC
zariadeniach
a) realizovať organizačno-technologické zručnosti a návyky: výber pracovných nástrojov, metód a
organizácie práce v súlade s cieľom práce;
– poznať nové stroje a zariadenia na spracúvanie dreva
– poznať novú technológiu opracovania dreva
– poznať inú výrobu jednoduchých tesárskych konštrukcií
– poznať zásady bezpečnosti pri práci a protipožiarne požiadavky pri výrobe a montáži inej krajiny
b) zvládnuť operačné zručnosti a návyky: Práca na CNC – práce s digitálnymi technológiami,
– nastavenie CNC a výroba reálneho výrobku,
– poznať inú povrchovú úpravu drevených konštrukcií, finálna úprava výrobku

2. Aplikácia odpozorovaných odborných postupov, vedomostí, zručností na naše podmienky z hľadiska dlhodobého rozvoja zručností žiakov a ich príprava žiakov pre budúce zamestnanie
– čítanie technických výkresov
– aplikovanie vedomostí na výber materiálov a prípravné práce na výrobu výrobku
– oboznámenie sa s CNC strojmi;
– samostatná práca na CNC strojoch
– povrchová úprava
– finalizácia výrobkov
– zlepšenie komunikačnej a odbornej ANJ

Profil partnerskej inštitúcie

v projekte

„Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020“

Názov prijímajúcej inštitúcie: Institut Pere Martell
Adresa: Autovia de Salou, Tarragona, Španielsko
Institut Pere Martell je jednou z popredných škôl OVP v Katalánsku.
V rámci vzdelávacieho komplexu môžu študenti (1100) a učitelia (120) využívať
učebne, dielne, sály, športové ihriská alebo jedáleň.

Škola poskytuje 21 kurzov OVP (EQF4 a EQF5) v 9 rôznych odvetviach: drevárska
výroba, stavebníctvo, priemyselná výroba, grafický dizajn, voda a energia, inštalácia a údržba,
elektronika a elektrotechnika, audiovizuálna tvorba, údržba a oprava motorových vozidiel.
Škola ponúka tiež kurzy v systéme učňovského vzdelávania (duálny kurz) a stáže pre
študentov v približne 400 spoločnostiach.

Škola sa zúčastňuje sa na projektoch od r. 1992. Za posledných 26 rokov uskutočnila
veľké množstvo programov s rôznymi krajinami, je zapojená do inovačných projektov na
podporu špecifických aktivít na nadnárodnej úrovni a je tiež členom siete mobilít
d’Ensenyment de la Generalitat de Catalunya od roku 2014.

Od konca akademického roka 2015/2016 je tiež súčasťou siete ECVET, ktoré školu
zaradilo do pilotného projektu dlhodobej mobility pre študentov vytvoreného konzorciom Les
Compagnons du Devoir a združením EuroApp, ktorý je podporovaný Európskou komisiou a
konzorciom európskych učňovských vyslancov.

Kritéria výberu pedagógov

v rámci programu Erasmus+
číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060560

„Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020″

2. kolo – doplnenie 2 účastníkov do mobility v termíne 18.10.-22.10.2021

Kritériá výberu pedagógov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene na Job-Shadowing prostredníctvom programu Erasmus+ ( doplnenie 2 účastníkov na mobilitu):

• učiteľ musí byť zamestnancom vysielajúcej inštitúcie na plný úväzok,

• vyplnenie prihlášky so všetkými požadovanými údajmi,

• vypracovanie životopisu v šablóne Europass,

• výber vychádza z odborného zamerania záujemcov o mobilitu,

• zohľadňuje záujem o odborný a osobnostný rast,

• úspešné absolvovanie výberového konania,

• učiteľská mobilita je určená výlučne na hospitácie (Job-Shadowing) vzdelávacieho procesu na partnerskej prijímajúcej inštitúcii (Pere Martell) a na oboznámenie sa so Školským vzdelávacím programom v prijímajúcej krajine (v Španielsku), duálnym systémom, odbornými zručnosťami a vyučovaním ANJ, podľa vopred určenej cieľovej skupiny učiteľov v prihláške projektu,

• dodržanie stanoveného termínu podania prihlášky.

Maximálny počet získaných bodov 25

životopis v šablóne Europass 5b – 1b

životopis, ktorý nespÍňa kritéria 0b 

motivačný list (časť prihlášky) 5b -0b

odbornosť pedagóga 5b – 3b

jazykové znalosti 5b – 0b

dodržanie stanoveného termínu 5b, 0b

Termin podania prihlášky: 20.september 2021

Termín výberového konania: 21.september 2021

Špecifické kritériá: – osobná angažovanosť, záujem participovať na medzinárodných projektoch, vedeckovýskumná činnosť a výstupy v týchto oblastiach a účasť na mimoškolských súťažiach a aktivitách.

Vo Zvolene 10.9.2021

Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy

PaedDr. Božidara Bobeničová, koordinátor

Kritéria výberu žiakov

Prihláška pre učiteľa

Prihláška pre žiaka

Výber účastníkov na odbornú stáž

Job shadowing - Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020

Španielsko je pre nás krajinou tanca, slnka, mora, futbalu…. Spájať ho so spracovaním dreva ale nie je celkom bežné. Napriek tomu sa štvorica učiteľov našej školy vybrala za poznávaním a novými skúsenosťami do tejto krajiny. A urobili dobre. Umožnil im to projekt programu Erasmus + s názvom „Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020“.

Pod vedením koordinátorky projektov p.Bobeničovej  vycestovali učitelia odborných drevárskych predmetov p. Barcík, p. Mošková a p. Vatala. Cieľom ich cesty bola partnerská škola Pere Martell v meste Tarragona, cca 100km na juh od Barcelony. Sprievodcom za partnerskú školu bol koordinátor a učiteľ angličtiny Óskar Palazón Ferré. Skupinku oboznámil zo základnými informáciami z histórie aj súčasnosti školy a vzdelávania regiónu Katalánsko.

Najväčšia časť pobytu bola venovaná účasti na praktickom vyučovaní v školskej dielni. Zaujala aj účasť na teoretickom vyučovaní a v rámci jednej hodiny angličtiny skupina odprezentovala informácie o našej krajine, meste a škole. Okrem aktivít v škole skupina absolvovala aj exkurzie. Jedno popoludnie bolo venované návšteve miestnej rodinnej firmy na výrobu drevených okien a jeden deň skupina vycestovala do hôr, kde mala možnosť dôkladne spoznať trvalo udržateľný drevodom.

Ing.R.Barcík

FOTOGALÉRIA

PROGRAM: slovakia_job_shadowing-1.pdf

ENS VISITEN 4 PROFESSORS D’ESLOVÀQUIA PER A CONÈIXER EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Študenti SOŠ drevárskej vo Zvolene na 2-týždňovej stáži v projekte Erasmus+ v španielskej Tarragone

Poslednou fázou projektu Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020, financovanému cez program Erasmus+, ktorý bol kvôli covidovej situácii predĺžený do konca augusta 2022, bola dvojtýždenná stáž 7 študentov SOŠ drevárskej vo Zvolene. V mesiacoch apríl – máj 2022 sa títo žiaci zúčastnili mobility, v inštitúte Pere Martell, v španielskej Tarragone.

Hlavnými cieľmi mobility bolo nadobudnúť a rozšíriť si zručnosti v 2D a 3D modelovaní v grafickom softvéri, vo výrobe drevených konštrukcií s využitím CNC zariadení a naučiť sa pracovať s modernými technológiami. Rozvoj zručností využiteľných v budúcom zamestnaní, nárast  komunikačných zručností v anglickom jazyku v bežných životných situáciách,  či   osvojenie si odborných pojmov  z oblasti drevospracujúceho priemyslu  v anglickom jazyku,  boli tiež profilovými cieľmi  žiackej mobility.

Počas mobility sa piati  študenti odboru technik drevostavieb, 1 študent odboru drevárstvo a nábytkárstvo a 1 žiak učebného odboru stolár podrobne venovali technickej príprave výroby dielcov a programovaniu v softvéri  AUTODESK.  Absolventi  stáže zvládli priestorové modelovanie konštrukcií  v softvéri  AUTODESK Inventor a tiež základy nastavenia a  práce na  CNC       zariadení.  

V školských dielňach partnerskej školy žiaci absolvovali praktický nácvik práce  na drevoobrábacích strojoch a na CNC obrábacom centre.

            Rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri obrábaní dreva a drevných materiálov sú v súčasnom drevárskom priemysle veľmi žiadané. Znalosť odbornej angličtiny a  komunikácia  v anglickom jazyku,  sú prostriedky umožňujúce nájsť žiakom uplatnenie na domácom  aj zahraničnom trhu práce.

 

Ing. Slavka Mošková

Fotogaléria