Technik drevárskych CNC zariadení (3345 K)

Technik drevárskych CNC zariadení 3345 K so zameraním 01 drevárska výroba

Nový študijný odbor technik drevárskych CNC zariadení reaguje na výrobné trendy v drevárskej a nábytkárskej výrobe (plná automatizácia a robotizácia) a z toho vyplývajúcu potrebu profesijnej prípravy zameranej na moderné technológie a zavádzanie CNC zariadení do výroby.

Nášmu žiakovi umožníme získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti spojené s programovaním, nastavovaním, obsluhou a údržbou CNC zariadení v drevárskom a nábytkárskom priemysle.

Po ukončení štúdia sa môže uplatniť ako team leader v nižšom a strednom manažmente, ako koordinátor procesov vo výrobe, programátor, konštruktér, technológ, kvalitár. Uplatnenie v širšom prostredí používania CNC zariadení: programovanie, nastavovanie, obsluha a údržba CNC zariadení v štátnych a súkromných firmách so zameraním na drevársku alebo nábytkársku výrobu.

Otvárajú sa aj možnosti ďalšieho pomaturitného kvalifikačného štúdia a štúdia na vysokých školách (drevárstvo a nábytkárstvo a príbuzné odbory).

Benefity štúdia v tomto odbore: – menej teórie, viac praxe, – odborný výcvik žiakov vo firmách už počas štúdia, – maturita + výučný list, – perspektíva zamestnania po ukončení štúdia.

Dokumenty - dvojtýždňová individuálna prax vo firmách

Články