Ochrana osôb a majetku pred požiarom (3964 M)

Problematika protipožiarnej ochrany osôb a majetku je oblasťou, ktorá sa dotýka nášho každodenného pracovného, alebo osobného života v rôznych podobách.

Absolvent uvedeného študijného odboru dokáže po skončení štúdia a overení odbornej spôsobilosti získavať, spracovávať, vyhodnocovať informácie a prezentovať odborné poznatky, ktoré súvisia so zabezpečovaním požiarnej bezpečnosti prostredia, priestorov, budov alebo výrobkov, ktoré človek vo svojom živote využíva, hlavne na pozícii požiarneho technika v malých a stredných výrobných firmách, spoločnostiach, organizáciách alebo inštitúciách, prípadne ako samostatne zárobkovo činné osoby ( živnostníci ), ktorí budú pre uvedené subjekty zabezpečovať podmienky v súlade s požiarnou ochranou osôb a majetku.

Získané všeobecné a hlavne odborné vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom ďalej sa profesionálne vzdelávať v rámci špecializačného pomaturitného štúdia, pre následné možné pôsobenie v Hasičských a záchranných zboroch SR, alebo na vysokých školách, čo zvyšuje atraktivitu ponúkaného študijného odboru.

Protipandemické opatrenia činnosť nášho odboru čiastočne ochromila, ale nezastavila úplne. Potvrdil to aj hasičský krst v júni 2021 a nácvik požiarneho útoku v máji 2021.

Realizujeme zážitkové vyučovanie formou záchranných cvičení na VVP Lešť, kde naši žiaci pôsobia ako figuranti.

Absolvujeme odborné exkurzie s tematikou protipožiarneho zabezpečenia firiem, kde si žiaci overujú teoretické vedomosti v praxi. Tešíme sa aj na nácvik požiarneho útoku s novou požiarnou striekačkou PS15.

V rámci možností absolvujú naši žiaci aj lezecký kurz na Kaľamárke a pohybový kurz v Tatrách. Tešíme sa na normálny život odboru bez protipandemických opatrení.

Články