V rámci odborných exkurzií žiaci 1.ročníka odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom navštívili Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystirci.