História

2022

100. výročie vzniku školy

Začiatok realizácie projektu „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“, modernizácia materiálno – technického vybavenia školy v hodnote viac ako 1.mil.EUR
2021

Rekonštrukcia suterénu školy, priestorov školských šatní

2020

Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy školy a areálu školy

2019

Začiatok realizácie projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru na Slovensku Technik drevárskych CNC zariadení

2016

Začiatok rozvojového programu Kronospan Foundation pre študijný odbor Drevárstvo a nábytkárstvo

 

Škola so zamestnávateľmi vstúpili do systému duálneho vzdelávania

2015

Začalo pilotné overovanie systému duálneho vzdelávania v učebnom odbore Stolár

2014

Centrum odborného vzdelávania a prípravy – SOŠ drevárska | Zvolen

Rozhodnutie RÚZ SR a BBSK o pôsobení školy, ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy

 

Začiatok realizácie projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru na Slovensku Technik drevostavieb

2012

90. výročie vzniku školy

2011

V škole sa konalo celoštátne kolo súťaže SOČ

2009

Stredná odborná škola drevárska | Zvolen

Škola má nový názov Stredná odborná škola drevárska.

 

V škole sa konala medzinárodná súťaž  v grafických systémoch „Študentské projekty“

2008

Začiatok realizácie projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru na Slovensku Ochrana osôb a majetku pred požiarom

 

Začalo vyučovanie študijného odboru Mechanik počítačových sietí

2005

Začalo vyučovanie učebného odboru Tesár

2004

Združená stredná škola drevárska | Zvolen

Vznikla Združená stredná škola drevárska spojením SPŠ drevárskej vo Zvolene a SOU drevárskeho vo Zvolene

 

Začalo vyučovanie učebného odboru Čalúnnik

2002

80. výročie vzniku školy

1999

Začalo vyučovanie pomaturitného špecializačného štúdia v zameraní na Manažment a podnikanie v spracúvaní dreva

1999

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

SOU drevárske získalo certifikát od medzinárodnej inštitúcie IES

1998

Začalo vyučovanie integrovaného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo

1996

V mesiaci december sa konal Deň otvorených dverí 1.ročník podujatia „Javor“

1995

Začiatok projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru na Slovensku Výroba hudobných nástrojov

1994

Začalo vyučovanie v nadstavbovom štúdiu Drevárska a nábytkárska výroba pre absolventov SOU drevárskych a nábytkárskych

1993

Začali sa vyučovať študijné odbory: Spracúvanie dreva, Technické a informatické služby, Konštrukcia a tvorba nábytku

1992

70. výročie vzniku školy

1990

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Stredné odborné učilište drevárske sa stalo samostatným právnym subjektom

1989

Začiatok politicko-hospodárskych zmien „tzv. nežná revolúcia“ v Československu od 17. novembra v Prahe

1984

Začal sa vyučovať študijný odbor Nábytkárstvo

1982

60. výročie vzniku školy

1982

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

V SOU drevárskom sa pri dennom štúdiu zriadila Stredná škola pre pracujúcich

1979

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Odborné učilište sa výnosom Ministerstva priemyslu zriadilo od 01.09.1979 ako Stredné odborné učilište drevárske vo Zvolene

1975

Začiatok prevádzky školských dielní pre SPŠ drevársku a OU drevárske

 

Začalo vyučovanie v Jednoročnej internátnej škole pre pracujúcich

 

Začiatok prevádzky školskej jedálne

1974

Začiatok prevádzky Domova mládeže pri SPŠ drevárskej

1972

50. výročie vzniku školy

1969

Škola mala 12 tried denného štúdia, 2. ročníky štúdia absolventov a 6 tried štúdia popri zamestnaní

1968

Začalo vyučovanie v novej budove školy

1967

Začalo pôsobenie samostatného riaditeľstva Strednej priemyselnej školy drevárskej od 01.07.1967

1966

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

V odbornom učilišti sa začal vyučovať učebný odbor Stolár

1965

Stredná priemyselná škola drevárska | Zvolen

Zakladajúca listina bola podpísaná 25.06.1965 a bol položený základný kameň výstavby novej budovy školy v priestore vedľa n. p. Bučina

1962

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Zariadenia na výchovu učňovskej mládeže sa stávajú súčasťou škôl II. cyklu Otvorili sa profesie Mechanik výroby konštrukčných dosák a Nástrojár

1962

Škola bola presťahovaná do mesta Zvolen. V budove SPŠ strojníckej vo Zvolene sa začal vyučovať študijný odbor Piliarstvo a pridružená výroba

1957

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Vzniklo Odborné učilište pričlenené k n.p. Bučina

1955

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Vznikla Závodná učňovská škola n.p. Bučina

1954

Štúdium bolo štvorročné ukončené maturitnou skúškou

1952

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Vzniklo Odborné učilište štátnych pracovných záloh

1950

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Pri n.p. Bučina vzniklo Stredisko pracujúceho dorastu

1927

Škola bola dvojročná a mala celoštátny charakter

1926

Pri škole bola vybudovaná moderná cvičná píla

1922

Štátna drevársko-piliarska škola | Liptovský Hrádok

V meste Liptovský Hrádok vznikla 01.09.1922 jednoročná Štátna drevársko-piliarska škola

VIAC DREVA (A DREVÁROV) DO ŽIVOTA