História

100. výročie vzniku školy

Začiatok realizácie projektu „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“, modernizácia materiálno – technického vybavenia školy v hodnote viac ako 1.mil.EUR

Rekonštrukcia suterénu školy, priestorov školských šatní

Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy školy a areálu školy

Začiatok realizácie projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru na Slovensku Technik drevárskych CNC zariadení

Začiatok rozvojového programu Kronospan Foundation pre študijný odbor Drevárstvo a nábytkárstvo

 

Škola so zamestnávateľmi vstúpili do systému duálneho vzdelávania

Začalo pilotné overovanie systému duálneho vzdelávania v učebnom odbore Stolár

Centrum odborného vzdelávania a prípravy – SOŠ drevárska | Zvolen

Rozhodnutie RÚZ SR a BBSK o pôsobení školy, ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy

 

Začiatok realizácie projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru na Slovensku Technik drevostavieb

V škole sa konalo celoštátne kolo súťaže SOČ

Stredná odborná škola drevárska | Zvolen

Škola má nový názov Stredná odborná škola drevárska.

 

V škole sa konala medzinárodná súťaž  v grafických systémoch „Študentské projekty“

Začiatok realizácie projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru na Slovensku Ochrana osôb a majetku pred požiarom

 

Začalo vyučovanie študijného odboru Mechanik počítačových sietí

Začalo vyučovanie učebného odboru Tesár

Združená stredná škola drevárska | Zvolen

Vznikla Združená stredná škola drevárska spojením SPŠ drevárskej vo Zvolene a SOU drevárskeho vo Zvolene

 

Začalo vyučovanie učebného odboru Čalúnnik

Začalo vyučovanie pomaturitného špecializačného štúdia v zameraní na Manažment a podnikanie v spracúvaní dreva

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

SOU drevárske získalo certifikát od medzinárodnej inštitúcie IES

Začalo vyučovanie integrovaného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo

V mesiaci december sa konal Deň otvorených dverí 1.ročník podujatia „Javor“

Začiatok projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru na Slovensku Výroba hudobných nástrojov

Začalo vyučovanie v nadstavbovom štúdiu Drevárska a nábytkárska výroba pre absolventov SOU drevárskych a nábytkárskych

Začali sa vyučovať študijné odbory: Spracúvanie dreva, Technické a informatické služby, Konštrukcia a tvorba nábytku

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Stredné odborné učilište drevárske sa stalo samostatným právnym subjektom

Začiatok politicko-hospodárskych zmien „tzv. nežná revolúcia“ v Československu od 17. novembra v Prahe

Začal sa vyučovať študijný odbor Nábytkárstvo

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

V SOU drevárskom sa pri dennom štúdiu zriadila Stredná škola pre pracujúcich

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Odborné učilište sa výnosom Ministerstva priemyslu zriadilo od 01.09.1979 ako Stredné odborné učilište drevárske vo Zvolene

Začiatok prevádzky školských dielní pre SPŠ drevársku a OU drevárske

 

Začalo vyučovanie v Jednoročnej internátnej škole pre pracujúcich

 

Začiatok prevádzky školskej jedálne

Začiatok prevádzky Domova mládeže pri SPŠ drevárskej

Škola mala 12 tried denného štúdia, 2. ročníky štúdia absolventov a 6 tried štúdia popri zamestnaní

Začalo vyučovanie v novej budove školy

Začalo pôsobenie samostatného riaditeľstva Strednej priemyselnej školy drevárskej od 01.07.1967

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

V odbornom učilišti sa začal vyučovať učebný odbor Stolár

Stredná priemyselná škola drevárska | Zvolen

Zakladajúca listina bola podpísaná 25.06.1965 a bol položený základný kameň výstavby novej budovy školy v priestore vedľa n. p. Bučina

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Zariadenia na výchovu učňovskej mládeže sa stávajú súčasťou škôl II. cyklu Otvorili sa profesie Mechanik výroby konštrukčných dosák a Nástrojár

Škola bola presťahovaná do mesta Zvolen. V budove SPŠ strojníckej vo Zvolene sa začal vyučovať študijný odbor Piliarstvo a pridružená výroba

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Vzniklo Odborné učilište pričlenené k n.p. Bučina

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Vznikla Závodná učňovská škola n.p. Bučina

Štúdium bolo štvorročné ukončené maturitnou skúškou

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Vzniklo Odborné učilište štátnych pracovných záloh

Stredné odborné učilište drevárske | Zvolen

Pri n.p. Bučina vzniklo Stredisko pracujúceho dorastu

Škola bola dvojročná a mala celoštátny charakter

Pri škole bola vybudovaná moderná cvičná píla

Štátna drevársko-piliarska škola | Liptovský Hrádok

V meste Liptovský Hrádok vznikla 01.09.1922 jednoročná Štátna drevársko-piliarska škola

VIAC DREVA (A DREVÁROV) DO ŽIVOTA