Výroba hudobných nástrojov (3336 M 06)

4-ročný maturitný odbor, pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom a s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že sú schopní uplatniť sa v oblasti technologickej a konštrukčnej prípravy, riadenia a realizácie postupov výroby hudobných nástrojov, ich servisu a marketingu. Odborné vzdelávanie a príprava im ale umožňuje úspešne sa uplatniť aj v ostatných odvetviach drevárskeho alebo nábytkárskeho priemyslu, pre ktoré sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Jazykové vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti a zručnosti v oblasti komunikácie v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch. Absolvent získava základné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných, komunikačných a digitálnych technológií.

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti a zručnosti pre vykonávanie kvalifikovaných technických činností pracovníkov v oblasti výroby hudobných nástrojov, ako aj v ostatných oblastiach spracúvania dreva. Umožňuje absolventovi získať poznatky o javoch a princípoch a ich vzájomných vzťahoch, o technických, technologických, ekonomických a ekologických súvislostiach v oblasti výroby hudobných nástrojov, používať racionálne metódy práce, využívať získané teoretické vedomosti, odborné manuálne zručnosti a uplatňovať environmentálne znalosti pri svojej práci.

Profil absolventa

  • absolvent študijného odboru 3336 M 06 výroba hudobných nástrojov je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti konštrukčnej prípravy a riadenia výroby hudobných nástrojov, ako aj individuálnu výrobu hudobných nástrojov,
  • pre kvalifikované vykonávanie odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie  s  prepojením na široký odborný profil, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory
  • cieľom štúdia je zabezpečiť požadovaný objem teoretickej všeobecnovzdelávacej, aj odbornej zložky vzdelania a intenzitu praktickej odbornej prípravy, podľa požiadaviek praxe v drevospracujúcej výrobe a vo výrobe hudobných nástrojov
  • absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté schopnosti a zručnosti pri riešení pracovných úloh samostatne, aj v tíme, v študovanom alebo v príbuzných odboroch.
  • absolvent študijného odboru výroba hudobných nástrojov je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, najmä v študovanom alebo v príbuzných odboroch
  • absolvent je po niekoľkomesačnej nástupnej praxi pripravený vykonávať činnosti vyplývajúce z funkcie technika konštrukčného, technologického, výrobného alebo ekonomického charakteru hlavne v oblasti výroby hudobných nástrojov, ale aj na ďalšie funkcie v príbuzných odboroch v oblasti spracúvania dreva.

Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje ďalej sa vzdelávať, trvale sa zaujímať o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry  a s využitím informačných a komunikačných technológií, používať  moderné  technológie  pre  grafickú alebo inú komunikáciu prostredníctvom  digitálnych technológií, používať metódy práce technika, využívať odborné teoretické vedomosti a manuálne zručnosti a uplatňovať získané environmentálne  poznatky v praxi.

Články