Výroba hudobných nástrojov

Pripravujeme priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky a zariaďujeme „husliarsku“ dielňu pre študijný odbor Výroba hudobných nástrojov. Priestory dielní pre výrobu drevených strunových hudobných nástrojov (husle, gitary a iné) sú po rekonštrukcii úplne nové a materiálno-technické vybavenie je pripravené. V databáze prijímacieho konania  evidujeme prihlášky uchádzačov o štúdium, tešíme sa z prejaveného záujmu a  veríme, že začínajúc 1. ročníkom v školskom roku 2024/2025 opäť otvoríme tento atraktívny a zaujímavý odbor… ŠTUDOVAŤ DREVÁRINU SA OPLATÍ !