Prijímačky 2023/2024

Talentové prijímacie skúšky pre odbor TNI 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok je 02. mája 2023 (alebo aj 03.05.2023),
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok je 11. mája 2023 (alebo aj 12.05.2023),

2. kolo prijímacích skúšok 20. júna 2023.

Prijímacie skúšky pre ostatné odbory

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok je 04. mája 2023 (alebo aj 05.05.2023),
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok je 09. mája 2023 (alebo aj 10.05.2023),

2. kolo prijímacích skúšok 20. júna 2023.

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Výsledky prijímacích skúšok a zápis na štúdium

RIADITEĽ ŠKOLY ZVEREJNÍ VÝSLEDKOVÚ LISTINU V TERMÍNE URČENOM MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA DŇA 19. MÁJA 2023!

Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí uchádzača na štúdium a odošle ho zákonnému zástupcovi (rodičovi) najneskôr do 19. mája 2023 (elektronicky, aj listinnou formou doporučene klasickou poštou).

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PRIJATÉHO UCHÁDZAČA OZNÁMI PÍSOMNE NASTÚPENIE alebo NENASTÚPENIE NA ŠTÚDIUM V TERMÍNE 19. mája – 24. mája 2022 (najneskôr do 23:59 hod.).

Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné odoslať/doručiť v listinnej forme poštou, osobným podaním na sekretariáte školy alebo elektronicky emailom alebo cez EduPage. Potvrdenie o nastúpení na štúdium odoslané elektronicky musí byť riadne vyplnené na predpísanom tlačive ! podpísané ! zoskenované!

Potrebné dokumenty

Prijímačky 2024/2025

Talentové prijímacie skúšky pre odbor TNI 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,

2. kolo prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR.

Prijímacie skúšky pre ostatné odbory

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,

2. kolo prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR.