Žiaci so ŠVVP

Informácie pre rodičov a žiakov

Žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sú:

 1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením
  • žiaci so zdravotným postihnutím
  • žiaci chorí a zdravotne oslabení
  • žiaci s vývinovými poruchami učenia
  • žiaci s poruchou správania
 2. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
 3. Žiaci s nadaním

Ponúkané odbory v SOŠ drevárskej sú vhodné pre všetkých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

SOŠ drevárska prispôsobuje edukáciu (podmienky, metódy a formy vzdelávania i hodnotenia) potrebám individuálne začleneným žiakom do bežnej triedy strednej školy prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu.

Pri výbere odboru u žiakov so ŠVVP je potrebné zvážiť:

 • Charakter študijného a učebného odboru (profilové predmety), požiadavky povolaní, na ktoré pripravuje, na fyzické a zdravotné spôsobilosti jednotlivca, druh a stupeň zdravotného postihnutia, zvyškový potenciál
 • kontraindikácie určitého zdravotného postihnutia alebo narušenia pre prípravu v niektorom učebnom odbore / pre výkon určitých povolaní v dôsledku ohrozenia bezpečnosti svojej a iných ľudí
 • možnosti profesionálneho uplatnenia sa jednotlivca po skončení odborného vzdelávania a prípravy, zvýšenie možností jeho včlenenia sa do občianskej spoločnosti
 • možnosti formálnej adaptácie vzdelávacieho programu (modifikácia obsahu vzdelávania, úprava organizácie vyučovania, úprava formy vykonania prijímacej maturitnej alebo záverečnej skúšky, úprava vyučovacích metód, úprava foriem bežného skúšania a preverovania vedomostí, dĺžky štúdia, učebných plánov, pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov so ŠVVP apod.)
 • materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania integrovaných žiakov so ŠVVP na strednej škole – napr. zabezpečenie špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok, zabezpečenie bezbariérového prístupu k učebniam, možnosti zníženia počtu žiakov v triedach a skupinách ap.
 • personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania integrovaných žiakov so ŠVVP na strednej škole – vytváranie individuálnych študijných plánov pre integrovaných žiakov, ich realizácia, zabezpečenie poradenského servisu pre žiakov, príp. ich rodičov (špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, asistent)
 • možnosti spolupráce strednej školy so školskými poradenskými zariadeniami a so základnými školami v regióne, využitie spolupráce so sociálnymi partnermi (zamestnávatelia v regióne, občianske združenia zdravotne postihnutých, regionálne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny) v regióne pri integrácii osôb so zdravotným postihnutím do bežnej spoločnosti

Hodnotenie žiakov so ŠVVP

Žiaci so ŠVVP sa hodnotia podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, čl. 3 Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR pod číslom 2011-3533/8039-1:922 s platnosťou od 1. mája 2011. Hodnotenie a klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením nie je súčasťou metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zohľadňuje zdravotné postihnutie a vychádza sa zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA

Na našej škole je možné integrovať žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

Žiak, ktorý na ZŠ NEBOL INTEGROVANÝ – potrebné dokumenty ku školskej integrácii:

 • Písomná žiadosť zákonného zástupcu žiaka
 • Písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie k školskej integrácii
 • Platná správa zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia

! Rodičia žiakov nastupujúcich do 1. ročníka, ktorí chcú, aby ich dieťa bolo integrované v bežnej triede strednej školy, musia poslať poštou alebo doniesť osobne písomnú Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie spolu s písomným vyjadrením príslušného poradenského zariadenia a aktuálnymi správami z vyšetrení NAJNESKÔR do 2. septembra príslušného školského roka !

! Žiadosť o školskú integráciu bez priložených platných správ a odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie nie je akceptovateľná. Odporúčame preto rodičom, aby o vyšetrenie svojho dieťaťa požiadali príslušné zariadenia poradenstva a prevencie (CPP – Centrum poradenstva a prevencie, ŠCPP – Špecializované centrum poradenstva a prevenice) v predstihu, aby správy z vyšetrení a odporúčanie k školskej integrácii stihlo byť vypracované a zaslané na školu do začiatku príslušného školského roka!

! Ďalej prosíme rodičov žiakov, ktorí BOLI INTEGROVANÍ na ZŠ a budú POKRAČOVAŤ v školskej integrácii na našej škole, aby na zápis priniesli celú dokumentáciu k školskej integrácii (formulár „NÁVRH NA PRIJATIE ŽIAKA…“ so všetkými prílohamispolu s písomnou Žiadosťou o vzdelávanie formou školskej integrácie, (vyplnené tlačivo „Návrh na prijatie žiaka…“ je povinná dokumentácia každého integrované žiaka základnej školy, ktorú žiak navštevuje). !

Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie (žiadosť o individuálne začlenenie žiaka so ŠVVP) môžete vypísať priamo u školského špeciálneho pedagóga SOŠ drevárskej, alebo stiahnuť vzor zo stránky (https://sosdrev.edupage.org/) ten vytlačiť, vypísať a doručiť.

V prihláške na štúdium na strednej škole je bode 10 prihlášky potrebné uviesť kód integrácieKódy druhov zdravotného znevýhodnenia alebo nadania sú na druhej strane formulára prihlášky. Kód je potrebné napísať podľa zdravotného znevýhodnenia alebo nadania žiaka, na základe ktorého bol integrovaný na ZŠ a postupoval podľa IVP. Uchádzač so zdravotným znevýhodneným pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. (§63 ods. 5 školského zákona) !

V prípade, že požadujete úpravu prijímacieho konania, výchovný poradca ZŠ by mal spolu s prihláškou, kde zaznačí druh zdravotného znevýhodnenia, zaslať k nám na školu aj odporúčania k úprave prijímacieho konania z poradenského zariadenia. Ak tak neučiní, správy s odporúčaniami nám môžete doniesť aj vy, zákonní zástupcovia dieťaťa ešte pred prijímacím konaním

Ďalšie dôležité informácie pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Školská integrácia (školské začlenenie) je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, (zákon č. 245/2008 Z. z., § 2 písm. s)

Žiak so ŠVVP je žiak, ktorý má od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí). Uplatnenie požiadavky je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti, (zákon č. 245/2008 Z. z. § 2 písm. j)

POVINNOSŤ zákonného zástupcu informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona

PRÁVO zákonného zástupcu oboznámiť sa s individuálnym vzdelávacím programom, podľa ktorého je žiak vzdelávaný, a ktorý je vypracovaný triednym učiteľom v spolupráci s ostatnými pedagógmi školy, prípadne v spolupráci s príslušným zariadením poradenstva a prevencie.

O vzdelávaní žiaka formou školskej integrácie rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (písomná Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integráciea písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia žiaka.

Ak je už žiak žiakom danej školy a ŠVVP sa prejavia neskôr, počas štúdia, posiela rodič Žiadosť o zmenu formy vzdelávania formou školskej integrácie.

Dokumentáciu integrovaných žiakov na SOŠ drevárskej spracúva školský špeciálny pedagóg PaedDr. Adrián Ilečko. Ak chcete Vaše dieťa u nás integrovať, je potrebné dohodnúť si termín stretnutia so školským špeciálnym pedagógom, prípadne výchovným poradcom vopred. Následne priniesť so sebou potrebné papiere alebo ich poslať vopred (možno ich žiadať aj od základnej školy, kde bolo dieťa integrované alebo v zariadení poradenstva a prevencie, kde bolo naposledy vyšetrené).

Je vhodné si vopred dohodnúť konzultáciu o tom, ako integrácia u nás vyzerá. Je dôležité si uvedomiť, že integrácia neznamená len „úľavy“. Individuálny prístup učiteľov má žiakovi so ŠVVP pomôcť, čo najlepšie zvládať nároky zvoleného odboru. Integrovaný žiak má ovládať rovnaký obsah a rozsah učiva, ako spolužiaci. V závislosti od reálnych podmienok, príp. možností školy a zvolených odborov však poznatky  nadobúda a hodnotenie žiaka prebieha pomocou uplatňovania odporúčaní zo záverov odborných vyšetrení zariadení poradenstva a prevencie. Systematická domáca príprava žiaka je nevyhnutá, o to viac, ak mu jeho zdravotné znevýhodnenie bráni nadobúdať poznatky cestami, ako intaktní žiaci. Žiak so ŠVVP má rovnako, ako intaktní spolužiaci, právo i možnosti využívať konzultačné hodiny vyučujúcich, či poobedné záujmové krúžky.

Po prijatí žiaka riaditeľom, bude školský špeciálny pedagóg kompletizovať dokumentáciu žiaka so ŠVVP,  tvoriť individuálny vzdelávací program spolu s triednym učiteľom žiaka a ostatnými pedagógmi. Individuálny vzdelávací program je potrebné prísť osobne podpísať k školskému špeciálnemu pedagógovi. S jeho obsahom sú oboznámení všetci vyučujúci na našej škole. Individuálny vzdelávací program a celú dokumentáciu žiaka so ŠVVP uchováva školský špeciálny pedagóg.

Dokumenty