Školský špeciálny pedagóg

Popis činnosti ŠŠP

Školský špeciálny pedagóg – pedagogický zamestnanec

V rámci svojej pracovnej náplne:

 • vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnou subnormou, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania,
 • poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie rodičom, resp. zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom školy,
 • podieľa sa na vytváraní, spracovaní, aktualizácii, inovácii IVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
 • realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní,
 • realizuje orientačné vyšetrenia, diagnostiku žiakov, depistáže v spolupráci s poradenskými centrami,
 • kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPP/ŠCPP,
 • pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,
 • vykonáva v prípade potreby nutné krízové intervencie s cieľom aktuálneho upokojenia situácie,
 • orientuje sa v diagnózach jednotlivých žiakov, v prognózach ich stavu, v anamnéze, socio-kultúrnom, prípadne ekonomickom zázemí žiaka,
 • aktívne sa zúčastňuje prijímacieho konania žiakov do 1. ročníka,
 • podieľa sa na procese kariérovej prípravy a výbere povolania žiaka so ŠVVP, podporuje rozvoj reálneho sebahodnotenia a reálnych predstáv o ďalšom uplatnení sa v živote,
 • podieľa sa na sociálnom, spoločenskom začlenení žiaka so ŠVVP do rovesníckych skupín,
 • poskytuje poradenstvo a usmerňuje študentov – maturantov k odovzdávaniu žiadostí k úľavám pri maturitných skúškach,
 • odborne zabezpečuje integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi odborné vyšetrenie v príslušnom CPP/ŠCPP,
 • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou SŠ,
 • spolupracuje pri neformálnom vzdelávaní,
 • participuje na činnostiach súvisiacich sa s evalváciou projektu,
 • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme,
 • spolupracuje s rodičom, resp. zákonným zástupcom na kompletizácii povinnej dokumentácie,
 • realizuje poradenské aktivity vo vzťahu k triednym učiteľom a učiteľom jednotlivých odborných predmetov učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP,
 • triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka),
 • pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov,
 • koordinuje výchovno-vzdelávací proces so žiakmi s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia,
 • sprostredkúva kontakt a komunikáciu medzi školou, CPP a ŠCPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka,
 • dodržiava Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ustanovenia § 11 – § 13, § 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt

PaedDr. Adrian IlečkoŠkolský špeciálny pedagóg

🏢 1. poschodie (vľavo), č. d. 107
📞 +421 940 993 225
📧 adrian.ilecko@sosdrev.sk