Základné informácie

Stredná odborná škola drevárska je školou, ktorú obyvateľom regiónu nemusíme zvlášť predstavovať. Pre Vás, ktorí sa s ňou stretávate po prvýkrát na tejto stránke, ponúkame možnosť virtuálneho kontaktu. Sprostredkujeme Vám stretnutie so žiakmi, zamestnancami a s prostredím v ktorom pracujú. Ukážeme Vám výsledky ich práce, zoznámime Vás s úspešnými reprezentantmi, jednoducho stanete sa na malú chvíľu súčasťou nášho kolektívu. Tešíme sa na Vás a veríme, že získame Vašu priazeň.

Pedagogickí zamestnanci - Kontakt

Rada školy

Predsedníčka rady školy:

Ing. Slavka Mošková – zástupca pedagogických zamestnancov

 

Členovia rady školy:

 • PhDr. Ján Beljak, PhD. – zástupca BBSK
 • Mgr. Silvia Mašlárová – zástupca BBSK
 • * – zástupca BBSK
 • Ing. Igor Patráš – zástupca BBSK (zástupca stavovskej organizácie)
 • Denisa Ťavodová – zástupca rodičov
 • PaedDr. Mária Krajčiová – zástupca rodičov
 • Bc. Aida Kuglerová – zástupca rodičov
 • Mgr. Eva Svíbová – zástupca pedagogických zamestnancov
 • Marián Koštialik – zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Linda Lietavová – zástupca žiakov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Neinvestičný fond

Vo februári 2001 sa niekoľko pracovníkov školy rozhodlo založiť neinvestičný fond, ktorý by pomáhal riešiť tie problémy, na ktoré sa nedostalo pri tvorbe rozpočtu školy. Ich zámerom bolo urýchliť realizáciu niektorých projektov, ktoré sa zrodili v priebehu školského roka. Tak vynikol neinvestičný fond s názvom „Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene n.f “. 

Pre lepšiu predstavu ponúkame úvodnú časť Štatútu fondu. 

ŠTATÚT   FONDU

 • Čl. I. – Názov a sídlo fondu
  1. Názov fondu: Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene n.f.
  2. Sídlo fondu: SPŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193, 960 01 Zvolen
 • Čl. II. – Čas trvania fondu

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. 

 • Čl. III. – Účel fondu

Účelom neinvestičného fondu je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, podpora vzdelávania na SPŠ drevárskej vo Zvolene, podpora materiálno technického zabezpečenia vyučovania, pomoc reprezentantom školy, podpora krúžkovej činnosti, sprostredkovanie vzdelávanie záujemcom z radov verejnosti, sprostredkovanie kontaktov s predstaviteľmi drevárskej praxe, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a podpora zdravia 

Fond bol zaregistrovaný Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 23.3.2001 a bolo mu pridelené: IČO 31908331

Účet fondu je vedený v Slovenskej sporiteľni pod číslom: SK94 0900 0000 0004 01323492

Sťahuj

Dokumenty

Logo