Poď študovať do Zvolena

Stredná odborná škola drevárska ponúka v školskom roku 2024/2025 žiakom, ktorí nastúpia do 1. ročníka v študijnom odbore 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo okrem príležitostí na kvalitné vzdelanie a získanie praxe aj  výsledkové štipendium, ubytovanie a celodennú stravu zdarma.

Škola úzko spolupracuje s Nadáciou Kronospan a spoločnosťou KRONOSPAN, s.r.o. vo Zvolene, ktoré sa zaviazali, že 25 žiakom preplatia náklady počas celého 4-ročného štúdia. Zároveň vytvoria podmienky pre získanie

  • praktických skúseností vo výrobnej prevádzke spoločnosti a
  • jazykových zručností (angličtina 3 hodiny týždenne) v jej tréningovom centre Kronovision.
Neváhaj a využi možnosť byť priamo v centre drevárskeho priemyslu. Termín na podanie prihlášok:
do 20. marca 2024

Podrobnejšie informácie ohľadne prijímacieho konania na strednú školu sú k dispozícii u výchovných poradcov na základných školách.

Kritériá na priznanie polročného finančného príspevku 50 eur za prospech, dochádzku a správanie sa žiaka:

  • žiak bude mať z odborných predmetov (strojníctvo, náuka o materiáli, technológia, základy elektrotechniky a automatizácie, technické kreslenie, informatika v odbore, technické cvičenia, konštrukčné cvičenia, odborná prax) a vybraných všeobecno-vzdelávacích predmetov (cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia) priemer lepší, resp. minimálne na úrovni 2,0 za polrok školského roka;
  • žiak nevymešká viac ako 50 vyučovacích hodín za polrok školského roka (cca 7 vyučovacích dní)
  • správanie žiaka bude v súlade s hodnotením veľmi dobré (1).

Kritériá na priznanie finančného príspevku na ubytovanie a celodennú stravu pre žiaka ubytovaného v školskom internáte Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene (ďalej len internát):

  • miesto bydliska ubytovaného žiaka je vzdialené 40 km a viac od sídla školy;
  • ubytovaný žiak dodržiava školský poriadok pre internát.

ĎALŠIE VÝHODY ŠTÚDIA VO ZVOLENE 

Okres Zvolen je už vyše 50 rokov považovaný za centrum drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Ak Ťa baví práca s drevom a chceš sa v budúcnosti venovať výrobe nábytku a prvkov do interiéru, na jednom mieste získaš množstvo príležitostí pre svoju budúcnosť. Kvalitné štúdium, jazykové zručnosti, šancu na zamestnanie v nadnárodnej spoločnosti aj možnosť pokračovať na vysokej škole, ktorá má v tomto odbore dlhoročnú tradíciu.

ODPORÚČANÉ WEBSTRÁNKY PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE: