Výsledky prijímacích skúšok a zápis na štúdium

RIADITEĽ ŠKOLY ZVEREJNÍ VÝSLEDKOVÚ LISTINU V TERMÍNE URČENOM MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA DŇA 19. MÁJA 2023!

Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí uchádzača na štúdium a odošle ho zákonnému zástupcovi (rodičovi) najneskôr do 19. mája 2023 (elektronicky, aj listinnou formou doporučene klasickou poštou).

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PRIJATÉHO UCHÁDZAČA OZNÁMI PÍSOMNE NASTÚPENIE alebo NENASTÚPENIE NA ŠTÚDIUM V TERMÍNE 19. mája – 24. mája 2022 (najneskôr do 23:59 hod.).

Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné odoslať/doručiť v listinnej forme poštou, osobným podaním na sekretariáte školy alebo elektronicky emailom alebo cez EduPage. Potvrdenie o nastúpení na štúdium odoslané elektronicky musí byť riadne vyplnené na predpísanom tlačive ! podpísané ! zoskenované!

Potrebné dokumenty