Odborné prednášky – Technická univerzita vo Zvolene

Po rokoch, keď sa žiaci učili počas COVID-u dištančnou formou, opäť môžeme nadviazať na spoluprácu s TU Zvolen. Preto sa dňa 23.11.2022 žiaci 2.ročníka odborov drevárstvo a nábytkárstvo  a technik drevostavieb zúčastnili odborných prednášok na TU Zvolen, súvisiacich s ich študijným zameraním.

Prednášali vyučujúci z TU doc. Ing. I.Klement, CSc; doc. Ng. R.Kminiak, PhD; Ing S. Jochim, PhD; Ing. R. Vaňová, PhD. Niektoré prednášky boli spojené aj s praktickými ukážkami. Napr. problematika využitia rôznych druhov materiálov v drevostavbe bola prezentovaná na „učebnej budove“ TU, v blízkosti školy. Táto spolupráca s TU bude pokračovať aj v 2.polroku šk.roka, kedy je už naplánovaná ďalšia séria stretnutí s našimi žiakmi.

Prednášok sa spolu so žiakmi zúčastnili vyučujúce odb. predmetov Ing. S. Mošková a Ing. D. Račková.