Mgr. Zuzana Vonkomerová

Mgr. Zuzana Vonkomerová

učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Warning: Undefined array key "__id" in /data/5/7/57d831c7-7c4f-4699-9309-964e584c35a2/sosdrev.sk/web/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Deň Zeme

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na daroch Zeme, ktoré je potrebné chrániť aj do budúcnosti. Naša škola sa opäť 22.4.2022 pripojila k tomuto významnému podujatiu. Študenti triedy 2.TCM…

Beseda s policajtom

V apríli naši prváci absolvovali besedu s pánom inšpektorom J.Michalíkom, ktorý pracuje ako koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Beseda sa uskutočnila v rámci prevencie voči požívaniu alkoholu mladistvými. Pán inšpektor študentom pútavo rozprával o svojich skúsenostiach s mladistvými…

Prednáška pre končiacich študentov

12.4.2022 sa v aule našej školy konala prednáška pre všetkých končiacich študentov študijných odborov a učebného odboru. Pracovník Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v rámci preventívneho poradenstva zaujímavou formou študentom priblížil ich povinnosti a práva po skončení…

Besedy na tému – Kým začneš

14.2.2022 sa v priestoroch našej školy konali besedy s Mgr. Holecovou, lektorkou MP Education. Táto spoločnosť zabezpečuje svojimi aktivitami doplňujúce vzdelávanie pre študentov stredných škôl aj v oblasti dospievania. Besedy mali názov- Kým začneš. Ich obsahom boli témy- psychická pohlavná…

Bez drog

V októbri sa v rámci protidrogovej prevencie študenti tried 2.A, 2.D, 2.TCM a 1.TCM zúčastnili na besedách s názvom Bez drog. Besedy v priestoroch školy so študentmi viedol p. P.Remper z OZ Bez drog. Hlavným cieľom aktivít na besedách je…

Besedy s policajtom

V októbri naši prváci absolvovali besedy s pánom inšpektorom J.Michalíkom, ktorý pracuje ako koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Besedy sa uskutočnili v rámci prevencie sociálno-patologických javov. Aj pre mladistvých je dôležité si uvedomiť, že neznalosť zákonov neospravedlňuje. Pán…

Biela pastelka 2021

Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj tento rok sa 24.9.2021 desať našich študentov zapojilo do jej verejnej zbierky Biela pastelka. Ako dobrovoľníci sa zúčastnili študenti- G.Holíková, K.Šubertová, E.Jančiarová, M.Šnircová, V.Katrenčíková(2.D), D.Kamenský(2.TCM), M.Jacenková, V.Giertová, j.Mistrík a D.Hampachel(3.H).…