Kurz učiteľov na Malte

Na prelome augusta a septembra 2022 sa prostredníctvom projektu Erasmus+ učiteľky anglického jazyka Mgr. Svíbová a PaedDr. Bobeničová zúčastnili 2 odborných kurzov pre učiteľov na Malte.

Kurz Brush Up your Teaching Skills -Language Teaching Methodology, bol zameraný na lepšie porozumenie modernej metodike výučby jazykov, rozširovanie a budovanie predchádzajúcich znalostí pomocou praktických metód, aplikovanie nových vyučovacích foriem práce a sprievodných techník pomocou zážitkového učenia. Cieľom bolo tiež zvýšiť pedagogické znalosti učiteľov cudzieho jazyka prostredníctvom výmeny informácií, osvedčených postupov a vedomostí v multikultúrnom kontexte.

Kurz Boost Your ICT Skills- Technology in the Classroom bol zameraný na zavádzanie rôznych technologických nástrojov na hodinách ANJ, zlepšenie praktických zručností súvisiacich s používaním rôznych freewarov dostupných ako učebné nástroje na ANJ, rozvíjanie vedomostí o tom, ako používať počítačom sprostredkovanú komunikáciu  aj pomocou zabudovania rôznych nástrojov do vytvorených projektov a rozvíjanie jazykových zručností žiakov a technických jazykových znalostí IKT prostredníctvom komunikácie v angličtine počas hodín a počas spoločnej práce prostredníctvom širokého využívania webových stránok.

Oba kurzy boli veľmi podnetné, naše učiteľky získali nové poznatky aj o BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) – základných zručnostiach medziľudskej komunikácie prostredníctvom sociálneho programu, ktorý im tiež umožnil ponoriť sa do jazyka a zažiť kultúrne dedičstvo Malty v  jej dvojjazyčnom jazykovom prostredí.