Študenti SOŠ drevárskej vo Zvolene na 2-týždňovej stáži v projekte Erasmus+ v španielskej Tarragone

Poslednou fázou projektu Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020, financovanému cez program Erasmus+, ktorý bol kvôli covidovej situácii predĺžený do konca augusta 2022, bola dvojtýždenná stáž 7 študentov SOŠ drevárskej vo Zvolene. V mesiacoch apríl – máj 2022 sa títo žiaci zúčastnili mobility, v inštitúte Pere Martell, v španielskej Tarragone.

Hlavnými cieľmi mobility bolo nadobudnúť a rozšíriť si zručnosti v 2D a 3D modelovaní v grafickom softvéri, vo výrobe drevených konštrukcií s využitím CNC zariadení a naučiť sa pracovať s modernými technológiami. Rozvoj zručností využiteľných v budúcom zamestnaní, nárast  komunikačných zručností v anglickom jazyku v bežných životných situáciách,  či   osvojenie si odborných pojmov  z oblasti drevospracujúceho priemyslu  v anglickom jazyku,  boli tiež profilovými cieľmi  žiackej mobility.

Počas mobility sa piati  študenti odboru technik drevostavieb, 1 študent odboru drevárstvo a nábytkárstvo a 1 žiak učebného odboru stolár podrobne venovali technickej príprave výroby dielcov a programovaniu v softvéri  AUTODESK.  Absolventi  stáže zvládli priestorové modelovanie konštrukcií  v softvéri  AUTODESK Inventor a tiež základy nastavenia a  práce na  CNC       zariadení.  

V školských dielňach partnerskej školy žiaci absolvovali praktický nácvik práce  na drevoobrábacích strojoch a na CNC obrábacom centre.

Rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri obrábaní dreva a drevných materiálov sú v súčasnom drevárskom priemysle veľmi žiadané. Znalosť odbornej angličtiny a  komunikácia  v anglickom jazyku,  sú prostriedky umožňujúce nájsť žiakom uplatnenie na domácom  aj zahraničnom trhu práce.