Stredná škola požiarnej ochrany Žilina

Dňa 9.11.2022 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom zúčastnili na prehliadke strednej odbornej školy požiarnej ochrany v Žiline – Považský Chlmec.

Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky v Žiline ako zariadenie Hasičského a záchranného zboru plní funkciu strednej odbornej školy a rezortného vzdelávacieho zariadenia na úseku ochrany pred požiarmi. Poskytuje úplné stredné i vyššie odborné vzdelanie formou diaľkového štúdia. Úlohy rezortného vzdelávacieho zariadenia plní škola najmä organizovaním základnej prípravy a špecializovanej odbornej prípravy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vrátane systému celoživotného vzdelávania. Škola spolupracuje so strednými a vysokými školami, ktoré zabezpečujú výučbu so študijným zameraním na ochranu pred požiarmi. Od roku 2006 je škola stálym členom Európskej asociácie hasičských škôl EFSCA.

Na škole nás privítala pani riaditeľka JUDr. Elena Vavrová, PhD. a žiakom priblížila poslanie strednej školy ako aj potrebu celoživotného vzdelávania na úseku ochrany pred požiarmi. Prezentovala nám rôzne formy simulácií požiaru a spôsob akým sa hasiči pripravujú na ich zvládnutie. Po nej sa ujala slova vedúca oddelenia teoretickej výučby Ing. Gabriela Jandzíková Juhásová a žiakov oboznámila s možnosťami zvyšovania si kvalifikácie a ich ďalším možným pôsobením ak sa rozhodnú venovať problematike požiarnej ochrany mimo hasičského a záchranného zboru.

Potom sme sa už spoločne išli pozrieť s čím sa hasiči stretávajú v rámci výcviku. Ako prvá bola skúšobná komora FIRE JACK ktorý simuluje nelineárne formy šírenia požiaru Rollover (tanec anjelov) a Backdraft (spätný výbuch plynov).

Študentov však najviac zaujal polygon, ktorý slúži na precvičovanie prác v zadymenom prostredí pri simulácií požiaru (teplo, dym, tma, zvukové efekty). dráha ktorú hasiči absolvujú sa dá meniť a vyskytujú sa na nej rôzne prekážky. Hasiči pri nácviku sú kontrolovaný z velína polygonu, kde sa kontroluje ich postup spotreba kyslíka a životné funkcie.

Naši študenti si mohli po malých skupinkách túto dráhu aj vyskúšať. Všetci to považovali za zaujímavú skúsenosť a aj keď nemali nasimulované podmienky požiaru a dýchacie prístroje boli prázdne znamenalo to pre nich značné vynaloženie síl.

Ďalej sme boli oboznámení technickým vybavením ktoré sa používa na vyslobodzovanie z havarovaných aut, a rôzne možnosti hasenia na diaľku až 50 metrov pri plnom prúde a ochladzovania pomocou lafiet.

Ďakujeme strednej škole požiarnej ochrany za možnosť sa zúčastniť tak poučného dňa a dúfame že budeme mať možnosť si to zopakovať.