Projekt SOŠ drevárskej vo Zvolene „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“

SOŠ drevárska vo Zvolene, ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva, získala v roku 2022 NFP z operačného programu IROP vo výške 911 409,35  EUR vrátane 5% spoluúčasti zriaďovateľa školy BBSK.

Prezentácia výstupov projektu a slávnostné vyhodnotenie priebehu realizácie projektu sa uskutočnilo 06. marca 2024 za účasti podpredsedov BBSK Mgr. Mikuláša Pála a PhDr. Jána Beljaka, PhD.,  riaditeľky odboru školstva a reformy vzdelávania BBSK Mgr. Zuzany Lafférsovej, členov Rady školy, projektového tímu, zástupcov Regionálneho centra kariéry BBSK a ostatných hostí…

V rámci projektu „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“ škola zrealizovala obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odbornú prax a odborný výcvik (nákup a inštaláciu CNC zariadenia a ďalších drevoobrábacích strojov) a s tým súvisiace stavebné úpravy (rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia) v školských dielňach. V budove školy sa zrekonštruovali vnútorné priestory v ktorých vznikli dve nové laboratóriá pre praktické cvičenia žiakov, laboratórium elektrotechniky a laboratórium materiálov. Realizácia projektu sa uskutočnila v období od 9/2022 do 11/2023.

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.